Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua