Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 8 phút : 06 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua