Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua