Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 11 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ