Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

94 nước, 14 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết