Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 9 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua