Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

94 nước, 21 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ