thanh.tr122 1548 +19
vanmayvt1 1611 -19

Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

134 nước, 18 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua