Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

43 nước, 7 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết