Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

42 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua