Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

65 nước, 10 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ