Kiểu: Cờ úp, 19/6/2021

72 nước, 10 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua