Stay 1654 -21

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

72 nước, 12 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết