Stay 1633 -19

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

151 nước, 25 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết