Stay 1628 +13

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

22 nước, 1 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua