Stay 1641 +12

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

25 nước, 2 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua