Stay 1653 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

49 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua