Stay 1664 +10

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

102 nước, 19 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua