Stay 1683 +9

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

72 nước, 11 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua