Stay 1692 -24

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

79 nước, 10 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua