Stay 1668 -22

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

144 nước, 21 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết