Stay 1646 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

52 nước, 5 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết