Stay 1657 +11

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

46 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua