Stay 1668 +10

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

35 nước, 4 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua