135792468 1428 -14

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

57 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ