Stay 1678 +9

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

36 nước, 4 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua