Stay 1695 +8

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

30 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua