Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

68 nước, 13 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ