haohao9090 1319 +24
L1983 1521 -24

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

70 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết