L1983 1497 +9
haohao9090 1343 -9

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

62 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua