L1983 1522 -17
hieukien24 1492 +17

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

25 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ