nnmt 1407 -13

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

31 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua