nnmt 1394 +20

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

33 nước, 5 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết