nnmt 1414 -13

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

43 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua