AGianh 1620 -22

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

57 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua