Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

61 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua