Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

49 nước, 7 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ