Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

37 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua