namnghia 1671 -24

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

25 nước, 3 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ