namnghia 1647 +10

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

31 nước, 2 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua