namnghia 1657 -23

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

103 nước, 18 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ