mingo09 1544 +15

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

45 nước, 7 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ