aloanco 1446 +19

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

58 nước, 10 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua