Ken78 1409 +20

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

39 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua