Ken78 1429 +18

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

42 nước, 6 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ