alosun 1650 +8

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

38 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua