vodoicoup 1426 +17

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

86 nước, 15 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ