Pylxxx 1411 -15

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

68 nước, 11 phút : 05 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua