Pylxxx 1396 +18

Kiểu: Cờ úp, 21/6/2021

72 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ