Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 22/6/2021

40 nước, 6 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ